Privacy policy Kiesjouwbaan
Laatste wijziging op 28-10-2019

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kiesjouwbaan verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij: alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen en welke persoonsgegevens we van je opslaan. Wij beschrijven duidelijk hoe wij zorgdragen voor jouw privacy.

Kiesjouwbaan neemt jouw privacy serieus en zal als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend ons eigen geautoriseerde personeel of door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot jouw persoonsgegevens, deze dienstverleners noemen wij gegevensverwerkers.

Wanneer je persoonsgegevens via onze website, via e-mail of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken conform de in dit Privacy Statement beschreven wijze. Je bent niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstverlening niet optimaal op jou af kunnen stemmen.

Kiesjouwbaan verstrekt jouw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacy Statement en de geldende privacy wet- en regelgeving. Voorafgaand van het verstrekken van jouw gegevens aan derden zal Kiesjouwbaan je op de hoogte stellen van welke partijen dit zijn. Met alle derden heeft Kiesjouwbaan een dataverwerkersovereenkomst getekend en draagt op deze manier zorg dat ook deze partijen met jouw gegevens met respect behandelen.

Wie is Kiesjouwbaan?
Kiesjouwbaan is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd te Voorburg en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60990651. Kiesjouwbaan opereert onder verschillende handelsnamen, bijvoorbeeld Kiesjouwbaan Core B.V., Kiesjouwbaan Midden Nederland B.V., Kiesjouwbaan.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens met als doel om talent aan werkgevers te koppelen en gerelateerde en versterkende diensten te kunnen leveren op gebied van arbeidsbemiddeling. In overleg met de potentiële werkgever en kandidaat streven wij binnen het gehele wervingsproces naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening gekoppeld aan snelheid, effectiviteit en resultaat.

Welke rechtsgrond hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is jouw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. Je hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Kiesjouwbaan heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangewezen en heeft deze aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij – en hoe?
Wanneer jij je aanmeldt op de website van Kiesjouwbaan, in contact treedt met een van onze medewerkers of solliciteert op een vacature, nemen wij de daarbij door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Wij doen alle moeite jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Wanneer je een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij jouw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met je aan te gaan.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die Kiesjouwbaan aanbiedt, wordt een persoonlijk profiel aangemaakt. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

Kiesjouwbaan verwerkt de door jou rechtstreeks aan ons verstrekte contactgegevens en informatie in het kader van de aanwerving (zoals jouw cv en andere relevante informatie in het kader van de aanwerving, en correspondentie met ons omtrent sollicitaties). Op deze manier kunnen wij jou informeren over bestaande en toekomstige vacatures bij onze klanten en je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

Hoe lang en waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?
In geval van recruitment voor onze opdrachtgevers bewaart Kiesjouwbaan jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. In de praktijk en alle redelijkheid zal de bewaartermijn lopen tot je bij je nieuwe werkgever een vaste aanstelling hebt, in de praktijk blijkt dat als er geen vaste aanstelling door de werkgever wordt verstrekt; Kiesjouwbaan zorg draagt jouw zo snel mogelijk aan een nieuwe aanstelling te helpen. Verzamelen wij jouw gegevens met jouw toestemming zonder dat er direct een wervingsprocedure gestart wordt, dan bewaren wij jouw gegevens een jaar. Aan het einde van dit jaar zullen we je nogmaals toestemming vragen deze termijn weer met een jaar te verlengen. Wil je dat we jouw gegevens eerder wissen en je beroepen op je recht tot vergetelheid, laat ons dit dan weten. In dit geval verwijderen we jouw gegevens aan het einde van het wervingsproces.

Waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Jouw gegevens worden opgeslagen bij een van onze dataverwerkers waar een overeenkomst mee is getekend in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

Hoe gebruiken wij automatisch gegenereerde informatie zoals cookies?
Kiesjouwbaan maakt gebruik van cookies, pixel tracking en andere technieken om onze websites, marketinginspanningen en services verder te verbeteren. Je kunt dit wanneer gewenst uitschakelen in je browserinstellingen. In cookies wordt informatie, zoals door jou aangegeven voorkeuren, opgeslagen op jouw apparaat. Dankzij cookies hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Pixel tracking zorgt ervoor dat wij kunnen zien via welk kanaal iemand bij op onze site is gekomen. Bij het gebruik van andere technieken kun je bijvoorbeeld denken aan de diensten van Google Analytics en Indeed, om het gebruik van onze websites te analyseren.

Wanneer verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden?
Kiesjouwbaan zal jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Kiesjouwbaan kan jouw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie) of voor zover gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Voor zover mogelijk zal Kiesjouwbaan je op voorhand inlichten over de derde partij waar wij jouw gegevens aan versturen, mocht je hier bezwaar op hebben dan kan je de data uitwisseling zelf tijdig voorkomen.

Kiesjouwbaan kan jouw (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in dat deze derden jouw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens waarborgen.

Hoe heb jij inzage in jouw (persoons)gegevens, hoe kan jij deze aanpassen of verwijderen?
Door een email te sturen naar privacy@Kiesjouwbaan.nl kun je jouw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien dan ontvang je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn een overzicht van jouw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je jouw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in jouw persoonlijk profiel. Wil je jouw gegevens uit onze database laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen jou op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval deze partijen direct aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Mocht je jouw gegevens persoonlijk willen dan is dat mogelijk door een afspraak te maken en bij Kiesjouwbaan op locatie langs te komen en samen met een van onze geautoriseerde medewerkers in ons systeem te kijken. We laten je dan precies zien wat we van je bewaren en waar. Wil je dat we dan gegevens ter plekke aanpassen of je een export geven van de gegevens die we van je bewaren dan is dit uiteraard mogelijk.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd
Dit Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te bekijken.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te laten weten via het mailadres privacy@Kiesjouwbaan.nl. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen twee weken antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Heb je nog vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacy@Kiesjouwbaan.nl.